Дейности на Развойна техническа база

  • Създава и изработва нови технически устройства и апарати за нуждите на учебната и научно-експериментална дейности на студенти и специализанти и поддържа техническите средства за осъществяване на тези дейности в МУ-София;
  • Участва с технически средства и специалисти при създаването и използването в учебните зали на мултимедийни продукти за обучение на студенти и специализанти в МУ -София;
  • Може да осъществява доставката на интернет в МУ-София, да изгражда, да поддържаи да отговаря за компютърната мрежа като цяло, да поддържа хардуерно и софтуерно компютърната техника самостоятелно или съвместно с други изпълнители;
  • Осигурява метрологично ползването на измервателна апаратура в МУ-София и осъществява връзки и координация с Държавната агенция за метрологичен и технически надзори Български институт за стандартизацияи други.
  • Устройството, дейността и организацията на работата в развойно-техническата база се уреждат с правилник, който се утвърждава от ректора на МУ -София.